O Holge, du mien Heimatland

2. Van Bolge bett nau’n Pingelstrang,
miene Heimat dat bis du.
Van’t Moorland nau Broukhusen lang,
miene Heimat, dat bis du.
In Fießel Kiärk un Kneipe stoht,
däi Lüe van äin toun ännern goht,
miene Heimat, dat bis du!

3. Däi jungen un däi natten Hee’n,
miene Heimat, dat bis du.
Do dä man faken Schaupe höe’n,
miene Heimat, dat bis du.
Däi Hanig wööd däi Imme klaut,
denn.straik man up dat schwatte Braut,
miene Heimat, dat bis du!

4. Boukwäiden, däi wöß hie’e un doo,
miene Heimat, dat bis du.
Un Klump- un Liensaut auk dotou,
miene Heimat, dat bis du.
Van Klump- un Liensaut Ölge floit,
däi Pannkouken dorin schmöck sau gout,
miene Heimat, dat bis du!

5. Dat giff et olle nu nich mä,
miene Heimat, dat bis du.
Nu föehrt de Autos hen un häer,
miene Heimat, dat bis du.
Dat Fläisk, dat häng nich mä in’n Wiem,
däi Miälke kann’s in’n Laden fien,
Miene Heimat, bis doch du!